Psychotherapie
P s y c h o t h e r a p i e

V o l w a s s e n e n

De psychotherapie gaat ervan uit dat wij gevormd worden door belangrijke ervaringen met andere mensen, die diepe indruk op ons hebben gemaakt. Het doel van de psychotherapie is het bewust maken van verborgen gevoelens en gedachten. Daardoor krijgen we inzicht in de oorsprong van problemen en kunnen we nare ervaringen gaan verwerken.

Wat de psychotherapeut doet is naar u luisteren, ten gepasten tijde elementen uit uw verhaal verduidelijken of interpreteren en samen met u de ontbrekende delen van de puzzel zoeken en ze op hun plaats leggen.

Anders dan in een traditionele psychoanalyse zitten cliënt en therapeut recht tegenover elkaar

P r a k t i s c h

E e r s t e   g e s p r e k

 • uw vraag wordt in kaart gebracht
 • informatie over methode en achtergrond
 • tijd en ruimte om vragen te stellen

F r e q u e n t i e   e n   d u u r

 • wekelijks of tweewekelijks
 • duur van de sessie is 45 minuten
 • duur van de therapie is afhankelijk van de vraag en wordt in onderling overleg afgesproken

B e t a l i n g   e n   a f s p r a k e n

 • betaling gebeurt na elke sessie
 • richtprijs voor een consultatie is € 40,00
 • na elke sessie wordt een nieuwe afspraak gemaakt

K i n d e r e n

De therapie voor kinderen vertrekt vanuit dezelfde psychoanalytische achtergrondethiek. De werkvorm is verschillend afhankelijk van de mogelijkheden en voorkeur van elk kind:

 • speltherapie
 • therapie op basis van tekeningen
 • gesprekstherapie
 • ouder-kind-begeleiding

K o e n  B r o w a e y s

t h e r a p i e [a t] k o e n b r o w a e y s . b e

0 4 8 7 / 9 0   5 8   9 9

O u d e   B r u s s e l s e w e g   7 1 C 

9 0 5 0   G e n t b r u g g e  ( G e n t ) 

r o u t e b e s c h r i j v i n g